Thứ năm, Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Phòng Kế hoạch Văn hoá- Xã hội

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch Văn hoá - Xã hội là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực: văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động, y tế, giáo dục đào tạo và các vấn đề xã hội khác trên địa bàn Thành phố.

2. Nhiệm vụ:

a/ Phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, quy hoạch vùng và các quy hoạch khác.

b/ Chủ trì tham mưu tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm về văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, dân số và lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, giáo dục đào tạo,…

c/ Chủ trì việc xem xét, phân tích, đề xuất lựa chọn các dự án đầu tư có nguồn vốn từ Ngân sách và có tính chất ngân sách thuộc các ngành, lĩnh vực Phòng được phân công theo dõi.

Chủ trì tổng hợp các chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ của Thành phố trên địa bàn.

d/ Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực Phòng phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Sở nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được lãnh đạo Sở giao.

đ/ Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý và hàng năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

e/ Quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi tình hình thực hiện các dự án nguồn vốn Ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (bao gồm cả các dự án theo ngành, lĩnh vực nằm trong Khu Đô thị, dự án xây mới trụ sở các đơn vị được giao theo dõi tổng hợp; không bao gồm dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực), cụ thể:

- Chủ trì thẩm tra, trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Chủ trì thực hiện công tác thẩm định, trình duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Báo cáo đầu tư của dự án không có nội dung xây dựng công trình; Điều chỉnh dự án đầu tư.

- Chủ trì thẩm định các nội dung liên quan về đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đề xuất việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đấu thầu theo thẩm quyền.

- Thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

- Tham gia phối hợp thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình, Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư không có nội dung xây dựng công trình; phối hợp trong việc thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi.

f/ Tổ chức thẩm tra, báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND Thành phố chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định theo lĩnh vực được phân công (bao gồm cả các dự án theo lĩnh vực nằm trong Khu Đô thị).

Thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất do các Sở, Ban, Ngành làm bên mời thầu trong lĩnh vực được phân công theo dõi.

g/ Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các dự án đầu tư sau khi đăng ký/cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo lĩnh vực được phân công.

Tổ chức thẩm tra, báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND Thành phố xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trước thời hạn đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực được phân công.

i/ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

k/ Theo dõi tổng hợp công tác kế hoạch và đầu tư của các đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Khối các cơ quan đoàn thể (LĐLĐ Thành phố, Hội LHPN TP; Thành đoàn HN), các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố (trừ Hội Nông dân); Văn phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Các Trường Đào tạo; Tổng Công ty Du lịch HN; và các doanh nghiệp có sử dụng vốn Ngân sách theo lĩnh vực được phân công.

3. Cơ cấu chức danh và biên chế:

a/ Lãnh đạo Phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội có Trưởng phòng và từ 02 - 03 Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội.

Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b/ Các chức danh khác thuộc Phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội: bao gồm

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên;

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Thành phố và của Sở.

c/ Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND Thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.