THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

 

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

2

Lĩnh vực TTHC

Đầu tư xây dựng

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc phê duyệt /trình UBND TP phê duyệt) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

4

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở KH&ĐT:

- Địa chỉ:  Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:   043.825.7410  -  Fax:   043.825.1733

5

Thành phần, số lượng
hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án của bên mời thầu.

2. Văn bản giao bên mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án của UBND TP (Bản sao có xác nhận của bên mời thầu).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án của UBND Thành phố (Bản sao có xác nhận của bên mời thầu).

4. Hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được phê duyệt + Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (Bản sao có xác nhận của bên mời thầu);

5. Quyết định thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu (Bản sao có xác nhận của bên mời thầu).

6. Thông báo mời thầu kèm theo tài liệu đăng tin thông báo mời thầu (Bản sao có xác nhận của bên mời thầu).

7. Biên bản đóng thầu (Bản sao có xác nhận của bên mời thầu).

8. Biên bản mở thầu (Bản gốc).

9. Báo cáo xét thầu của Tổ chuyên gia (Bản gốc).

10. Hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư tham dự đấu thầu (Bản sao có xác nhận của bên mời thầu).

11. Các văn bản khác có liên quan (nếu có ).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

7

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc (trong đó thời gian thẩm định là 24 ngày, thời gian xem xét, phê duyệt là 6 ngày làm việc);

Trường hợp DA thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: thời gian giải quyết là 65 ngày, trong đó thời gian thẩm định là 45 ngày.

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

9

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND TP Hà Nội /Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), các Phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội…).

10

Kết quả giải quyết TTHC

Quyết định phê duyệt

11

Phí, lệ phí

Không

12

Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ; phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền  khi nhận kết quả giải quyết TTHC.

13

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

1/ Các Luật:

+ Luật Xây dựng năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Luật Đấu thầu năm 2005;

+ Luật Đầu tư năm 2005;

+ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;

+ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư;

- Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

+ Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ đã ban hành về việc thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng.

+ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về đầu tư theo các hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT;

+ Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về đầu tư theo các hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.

+ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

+ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10 /2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 02/2006/ NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý khu đô thị mới;

+ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

            + Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/ 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại VN;

+  Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 qui định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại VN;

+ Các văn bản pháp luật chuyên ngành, liên quan khác.

3/ Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

+ Quyết định số: 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực KT-XH trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

+ Quyết định số: 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

+ Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

+ Quyết định số:  66/QĐ-KH&ĐT ngày 26/03/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

+ Quyết định số 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

14

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC

- Tra cứu hướng dẫn thực hiện TTHC:

   + Tại trụ sở của Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT Hà Nội.

   + Trên Website của Sở KH&ĐT Hà Nội:  www.hapi.gov.vn

- Điện thoại:

   + Bộ phận hướng dẫn (miễn phí), tư vấn thực hiện TTHC của Sở KH&ĐT:

       ĐT:  04.3.7151.050  -  04.3.734.9013

   + Bộ phận một cửa:  ĐT: 04.3.825.7410