Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khoá XV đã thông qua nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Theo định hướng đầu tư, ngân sách Thành phố chỉ tập trung đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung; những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; những dự án mang tính đặc thù nhà nước. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.

 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà điều hành thông qua nghị quyết về đầu tư công

 

Theo mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã quyết nghị; các định hướng tại Chiến lược phát triển KTXH và Kế hoạch phát KTXH 5 năm 2021-2025 của Thành phố.

Về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08/7/2020; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, ngày 14/9/2020, của Thủ tướng Chính phủ; Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm các cân đối lớn của Thành phố.

Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền quyết định. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, các quận, huyện, thị xã theo mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025. Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các chương trình, dự án, phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng Thành phố, chương trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của các cấp, các ngành.

Trong từng ngành, lĩnh vực, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhung chưa bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; các dự án mới thuộc lĩnh vực ưu tiên: y tế, giáo dục, môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung, tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, an ninh, quốc phòng; các dự án cần thiết ưu tiên của các lĩnh vực khác.

Giai đoạn 2021-2025, Thành phố đầu tư trọng tâm vào các ngành, lĩnh vực sau: Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, dân số và gia đình, văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấnthể dục, thể thao, bảo vệ môi trường,...

Đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua nghị quyết về định hướng khung kế hoạch đầu tư công

Hiện nay, tổng hợp theo đề xuất của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 482.780 tỷ đồng, bao gồm: Tổng hợp nhu cầu vốn cấp Thành phố 350.296 tỷ đồng (trong đó, nhu cầu 17 dự án trước đây đầu tư theo hình thức đối tác công tư chuyển sang đầu tư công là 25.000 tỷ đồng); tổng nhu cầu vốn cấp huyện là 132.484 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, với 93/93 (đạt 100%) đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết định hướng khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 cấp thành phố của thành phố Hà Nội.

HNP
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 19412338
Xem trong ngày:
Đang xem: